ΜΑΧΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ - ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ - ΜΑΧΗ ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ

Αυτή η ιστοσελίδα υποστηρίζει την Οργάνωση TAGMA (Trilateral Ancient Greek Martial Arts), που δημιούργησε ο Νεκτάριος Λυκιαρδόπουλος. Η Μάχη Επιβίωσης είναι η άοπλη μαχητική τέχνη και απευθύνεται σε όλους. Το Τρισκέλιον είναι η Ένοπλη Μαχητική τέχνη των προγόνων μας, καλλιεργώντας το Σπαθί, Δόρυ και Ασπίδα. Η Μάχη Σώμα με σώμα περιλαμβάνει πιο στοχευμένη άοπλη μάχη και μάχη με μαχαίρι, ραβδί. Σκοπός, είναι να διαδοθεί σε Έλληνες εκπαιδευτές Μ.Τ. καθώς και σε ξένους προωθώντας την Ελληνική κουλτούρα.

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

Τα "Γυμναστικά", η σουηδική γυμναστική και το φαινόμενο της Ειμαρμένης...

ΠΑΜΜΑΧΟΝ - ΤΡΙΜΕΡΕΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (T.A.G.M.A.)
Τα "Γυμναστικά", η σουηδική γυμναστική και το φαινόμενο της Ειμαρμένης... «Ευθύς εν αρχή της εμής πρυτανείας εγένοντο ταραχαί φοιτητών εξ αφορμής του Ακαδειμικού Γυμναστηρίου. Ομάς φοιτητών, επί τω λόγω ότι ο διευθυντής του Ακαδημεικού Γυμναστηρίου εφέρετο ανοικείως προς αυτούς διενήργησε ταραχάς εν τω Γυμναστηρίω, κατέστρεψε τα βιβλία αυτού, διέκοψε τα μαθήματα εν αυτώ, είτα δε δι’ επιτροπών και μετά επανειλημμένα συλλαλητήρια προ του Πανεπιστημίου και υπαιθρίας αγορεύσεις ηξίωσε να απολυθή ο διευθυντής του ειρημένου γυμναστηρίου, να αντικατασταθή δε η Σουηδική γυμναστική διά των στρατιωτικών ασκήσεων [...]» (Κατσαράς, 1909, σ.21-22).
Με αυτό το συνοπτικό τρόπο, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 1907-1908, Μιχαήλ Κατσαράς, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, περιγράφει στον πρυτανικό του λόγο τα γεγονότα που συνέβησαν το Νοέμβριο του 1907, γνωστά ως «γυμναστικά»

Αυτό που θα αναλύσουμε στο παρόν άρθρο, είναι η Σουηδική Γυμναστική, οι Στρατιωτικές Ασκήσεις και το πλαίσιο που αυτά εμφανίστηκαν στην Ελλάδα του 18ου αιώνα.
Είχε δημιουργηθεί μια πανεπιστημιακή παράδοση, καθαρά στρατιωτική, από το 1862, με την εισαγωγή της «Οπλασκίας» και τη σύσταση της φοιτητικής φάλαγγας, ενός ένοπλου φοιτητικού σώματος διοικούμενο από αξιωματικό του τακτικού στρατού. 
Η στοχοθεσία της εποχής αναφέρει ρητώς «Σκοπός της γυμναστικής είνε η ανάπτυξις των σωματικών και η εν ακμή διατήρησις των ψυχικών δυνάμεων, η εν τη καρτερία έξις και η διά τον στρατιωτικόν βίον προπαρασκευή των νέων»